Leerproces & rapportering

Kleuterschool
De kleuters worden geobserveerd en gevolgd. De kleuterjuffen hanteren daarbij observatiekringen.
Minstens twee maal per jaar is er een bespreking met de ouders van elke kleuter. De leerkracht maakt een verslag over de evolutie en geeft aan welke zorg er aangeboden wordt.
De ouders kunnen ook de leerkracht contacteren en een afspraak maken.
Het kleutervolgsysteem wordt doorgegeven aan de leerkracht van het lager.
Lagere school
Leerstof
Na elk leerstofonderdeel neemt de leerkracht een schriftelijke toets af. Zo wordt nagegaan in welke mate de leerstof verworven is.
Het is de bedoeling om aan de hand van die toetsen te kunnen remediëren, hetzij individueel, hetzij klassikaal.
Elke toets wordt in het leerlingenrapport geschreven. Hiervoor gebruiken wij een schooleigen  rapport in Questi en gaan voor een brede evaluatie met punten en klavertjes.
Leef- en leerhoudingen van de leerlingen
De school stelde prioriteiten i.v.m. wenselijke leef- en leerhoudingen. Die worden regelmatig geëvalueerd en krijgen de leerlingen en de ouders concrete tips i.v.m. de verbeterpunten.Vanaf dit schooljaar starten we met een evaluatie door de leerlingen en ouders.
In januari, april en juni krijgen de leerlingen een rapport mee met daarin de behaalde resultaten en de verbeterpunten. In januari en juni wordt er ook een oudercontact gepland.
De kinderen waarvan de leerkracht denkt dat er extra hulp of advies van anderen nodig is bespreekt met de zorgcoôrdinator, directie en de ouder hoe en welke hulp we kunnen bieden. Bij extra ondersteuning of uitdaging voor het kind wordt een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Zowel directie, iCLB, logopedist(e), revalidatiecentrum … kunnen ingeschakeld worden om de zorg voor deze kinderen breder te maken. Dit gebeurt steeds in overleg en met toestemming van de ouders. 
 

© Stad Gent 2018
Basisschool Klaverdries, Klaverdries 1, 9031 Drongen
tel. (032) 09 226 37 55
e-mail klaverdries@stad.gent